Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Wanneer wij als bureau een opdracht verzorgen worden er in overleg afspraken gemaakt over de werkzaamheden en onder welke voorwaarden dat gebeurt. Aangezien Van den Hurk Architecten lid is van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) hanteren wij de algemene voorwaarden die worden aanbevolen door de BNA. Hierop is ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgestemd.


De Consumentenregeling (CR2013)
Voor particuliere opdrachtgevers hanteert Van den Hurk Architecten de Consumentenregeling 2013 (CR 2013) dit is een rechtsverhouding tussen consument en architect. U kunt de CR2013 inzien door het document hieronder te downloaden.
De Consumentenregeling bevat de algemene voorwaarden consument-architect en legt de wederzijdse verplichtingen en rechten van opdrachtgever en architect vast. Het heeft de voorkeur de voorwaarden integraal toe te passen. Ze vormen immers een samenhangend geheel en de verzekering van de beroepsaansprakelijkheid van de architect is erop afgestemd. Indien er toch van moet worden afgeweken dan dient dat duidelijk in de overeenkomst te zijn vermeld. In de overeenkomst wordt namelijk als uitgangspunt de Consumentenregeling 2013 van toepassing verklaard. De regeling wordt als bijlage bij de overeenkomst aan u als opdrachtgever toegezonden. De consumentenregeling is begin 2013 herzien en aangepast aan het nieuwe Bouwbesluit.

Download het pdf-bestand: CR 2013


De Nieuwe Regeling (DNR2011)
Voor zakelijke/professionele opdrachtgevers hanteert Van den Hurk Architecten de DNR 2011, de Rechtsverhouding tussen opdrachtgever en architect, ingenieur en adviseur. U kunt de DNR2011 inzien door het document hieronder te downloaden.
Het verdient aanbeveling het contract tussen architect en opdrachtgever te baseren op de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden voor adviseurs van opdrachtgevers zijn vastgelegd in De Nieuwe Regeling (DNR). Bij het opstellen van deze algemene voorwaarden is een goede afweging van belangen gemaakt. Ook de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de architect is afgestemd op de algemene voorwaarden in de DNR.
DNR staat voor De Nieuwe Regeling. DNR is een eenduidige regeling, die inspeelt op de te maken afspraken voor verschillende soorten vragen en aanbiedingen in de markt. DNR kan worden toegepast op opdrachten van iedere omvang, zowel op een monodisciplinaire opdracht als op een geïntegreerde opdracht. In 2011 is DNR herzien. De reden hiertoe was dat na enkele jaren gebruik van DNR 2005 gebleken is, dat sommige bepalingen beter konden worden geformuleerd. Voorts bleek er behoefte te zijn aan een wijziging van het aansprakelijkheidsregime. In 2013 is een kleine aanpassing (in Artikel 56 DNR 2011) doorgevoerd als gevolg van gewijzigde regelgeving.
DNR is bedoeld voor alle disciplines in de bouw actief op het gebied van ontwerp, advies en management: architecten, constructeurs, installatie-adviseurs, bouwfysici, interieurarchitecten, tuin- en landschapsarchitecten, geodeten, industriële vormgevers, projectmanagers en (bouw)productontwikkelaars. DNR is niet van toepassing op de contractsvormen voor ontwikkelende en uitvoerende partijen. DNR is hiermee echter ook niet in strijd. DNR is gebaseerd op Nederlandse regelgeving, daarmee is het een Nederlandse regeling. Voor opdrachten in het buitenland is het aan te raden na te gaan of DNR kan worden gebruikt. DNR komt tegemoet aan wensen die bij opdrachtgevers en architecten leefden tot modernisering van de standaardvoorwaarden.

Download het pdf-bestand: DNR 2011